Ξεκινά σήμερα η υποβολή των αιτήσεων για τη ρύθμιση χρεών

0

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Αιτήσεις για αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων χρεών τους προς το Δημόσιο έως και σε 100 δόσεις θα μπορούν να υποβάλλουν από σήμερα 20 Ιουνίου μέχρι και τις 18 Ιουλίου σε εφορίες και τελωνεία οι οφειλέτες του Δημοσίου για χρέη τους που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012.

Μετά τις 18 Ιουλίου 2013 οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής στο Taxisnet. Με τη ρύθμιση οι μικροοφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μόνοι τους το ποσό της μηνιαίας δόσης που δύνανται να καταβάλουν με το ελάχιστο ποσό δόσης να είναι τα 15 ευρώ.

Στη ρύθμιση θα υπάγονται υποχρεωτικά οι βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές του φορολογούμενου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2012 που δεν έχουν τακτοποιηθεί με νόμιμο τρόπο ή τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή, αλλά και χρέη που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών, των οποίων οι όροι τηρούνται, καθώς και οι οφειλές πτωχών οφειλετών.

Η ρύθμιση θα χορηγείται άπαξ ανά οφειλέτη και για τις οφειλές για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής. Στις περιπτώσεις που ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο, πιστοποιείται και η περιουσιακή κατάσταση των προσώπων που ευθύνονται για χρέη του νομικού προσώπου μαζί με αυτό.

Στη ρύθμιση δεν μπορούν να υπαχθούν οφειλέτες των οποίων οι οφειλές έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση ληξιπροθέσμων χρεών ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής η οποία χάθηκε με υπαιτιότητα του φορολογούμενου μετά την 26η Απριλίου 2013 ή οφειλέτες εις βάρος των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.

Η υποβολή αίτησης

Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, ενώ μεταβατικά και για όσο διάστημα υφίσταται τεχνική αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση θα υποβάλλεται στις εφορίες που είναι αρμόδιες για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής.

Ενδεικτικά, η υποβολή της αίτησης για την εφάπαξ εξόφληση (με έκπτωση 50% των έως και τις 31.12.2012 προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής) και η πληρωμή του φόρου θα πραγματοποιούνται στην αρμόδια Εφορία έως και την 1η Ιουλίου 2013.

Η υποβολή των αιτήσεων για υπαγωγή σε πρόγραμμα δόσεων θα πραγματοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία από αύριο 20 Ιουνίου 2013 έως και την 18η Ιουλίου 2013. Μετά τις 18 Ιουλίου η αίτηση θα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά και η καταβολή των δόσεων θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά στους φορείς είσπραξης.

Η καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθμισης ή η εφάπαξ εξόφλησή της θα πρέπει να γίνεται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης. Εφόσον ο φορολογούμενος δεν καταβάλει την πρώτη δόση εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριών εργάσιμων ημερών θα πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση προκειμένου να ρυθμίσει τις οφειλές του.

Καθώς η καταληκτική ημερομηνία αποπληρωμής των 48 δόσεων λήγει στις 30 Ιουνίου 2017 για την αξιοποίηση της δυνατότητας του μέγιστου αριθμού των 48 δόσεων, η υποβολή της αίτησης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι την 31η Ιουλίου 2013.

Η καταβολή των δόσεων θα διενεργείται σε τράπεζες και τα ΕΛ.ΤΑ, υποχρεωτικά με πάγια εντολή πληρωμής των επόμενων δόσεων, χωρίς να επιβάλλεται στον οφειλέτη οικονομική επιβάρυνση για την εντολή αυτή. Η αρμόδια Εφορία θα προσδιορίζει το λογαριασμό με τον οποίο θα συνδέεται η πάγια εντολή αυτόματης χρέωσης, προκειμένου ο οφειλέτης να συστήνει εντολή στο συγκεκριμένο λογαριασμό.

Τα δικαιολογητικά

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα πρέπει να αποδεικνύεται η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης καθώς και η βιωσιμότητα του διακανονισμού.

Έτσι, οι οφειλέτες πρέπει να έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τις εκκαθαριστικές δηλώσεις του φόρου προστιθέμενης αξίας της τελευταίας πενταετίας καθώς και τις περιοδικές δηλώσεις του φόρου προστιθέμενης αξίας που έπονται της τελευταίας εκκαθαριστικής.

Με την υποβολή της αίτησης, ο οφειλέτης πρέπει να δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων (κινητή και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής).

Για ποσό βασικής οφειλής άνω των 75.000 ευρώ ο οφειλέτης θα πρέπει να προσκομίζει υποχρεωτικά και βεβαίωση, από τρίτο ανεξάρτητο εκτιμητή περί της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων, ενώ για ποσό βασικής οφειλής άνω των 300.000 απαιτείται να παρέχει πρόσθετα και εγγυήσεις ή εμπράγματες ασφάλειες για τη διασφάλιση της οφειλής.

Η εφορία θα μπορεί να ζητά οποτεδήποτε επιπλέον στοιχεία ή πληροφορίες οι οποίες πρέπει να αποστέλλονται - προσκομίζονται, άλλως θα επέρχεται απώλεια της ρύθμισης.

Για ποσά βασικής οφειλής συνολικού ύψους κάτω 75.000 ευρώ η εφορία οφείλει να πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους, ζητώντας από τους οφειλέτες να αποστείλουν τα ανωτέρω δηλωθέντα στοιχεία και δικαιολογητικά, εντός μηνός από την έγγραφη ειδοποίησή τους.

Μάλιστα, η αρμόδια υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει τις δόσεις της χορηγηθείσας ρύθμισης εάν μετά τον έλεγχο των στοιχείων του φακέλου προκύψει δυνατότητα του οφειλέτη να αποπληρώσει την οφειλή του σε λιγότερες δόσεις από τις αρχικά χορηγηθείσες. Για συνολικές βεβαιωμένες οφειλές ανά οφειλέτη άνω του 1.500.000 ευρώ, αρμόδια είναι η Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης, ανεξαρτήτως ύψους οφειλής.

Όσοι πληρώσουν σε 48 δόσεις θα απαλλάσσονται από το 25% των προσαυξήσεων, σε 36 δόσεις από το 30%, σε 24 δόσεις από το 35%, σε 12 δόσεις από το 40%, ενώ αν πληρωθεί η οφειλή εφάπαξ θα απαλλάσσεται από το 50% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής. Το επιτόκιο (προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής) με το οποίο θα επιβαρύνονται οι οφειλές που θα υπαχθούν στη ρύθμιση από 1/1/2013 θα είναι 8,5%.

Η ενεργοποίηση της ρύθμισης


Η ρύθμιση θα ενεργοποιείται από την εμπρόθεσμη καταβολή της πρώτης δόσης και μέχρι τον έλεγχο των στοιχείων από την αρμόδια Εφορία.

Εάν, εντός 6 μηνών από την καταβολή της πρώτης δόσης δεν προκύψει απώλεια της ρύθμισης, τότε θα θεωρείται οριστική.

Ωστόσο η ρύθμιση θα χάνεται σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμη και μετά την πάροδο του εξαμήνου, εφόσον δεν προσκομισθούν εγκαίρως τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ακόμη, η ρύθμιση θα χάνεται εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς ή δεν καταβάλει την τυχόν μία εκπρόθεσμη δόση της ρύθμισης με την αναλογούσα προσαύξηση (15%) μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης.

Στον οφειλέτη που είναι συνεπής στη ρύθμιση θα χορηγείται εφόσον είναι ενήμερος αποδεικτικό ενημερότητας των οφειλών του προς το Δημόσιο μηνιαίας διάρκειας.

Για όσους υπαχθούν στη ρύθμιση και έχουν οφειλές άνω των 5.000 ευρώ θα αναβάλλεται η εκτέλεση ποινικής δίωξης ή εφόσον είχε ασκηθεί η ποινική δίωξη η εκτέλεσή της θα διακόπτεται.

Ομοίως, θα αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών ή ακινήτων (έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού), εφόσον η εκτέλεση αφορά μόνο σε ρυθμισμένα χρέη. Σημειώνεται ότι, αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

Πάντως, και μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση το Δημόσιο θα διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη ή να μη χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας εφόσον δεν διασφαλίζονται τα συμφέροντά του. Η ρύθμιση οφειλών στην οποία υπάγεται οφειλέτης λόγω οικονομικής αδυναμίας δεν επηρεάζει το συμψηφισμό απαίτησης του οφειλέτη κατά του Δημοσίου.

Παραδείγματα

1ο: Ληξιπρόθεσμες την 31.12.2012 οφειλές μπορούν να υπαχθούν σε πρόγραμμα ρύθμισης δόσεων με καταληκτική προθεσμία καταβολής της τελευταίας δόσης π.χ. την 30.06.2015, με έκπτωση 35% στις έως και την 31.12.2012 προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Εφόσον ο οφειλέτης αιτείται υπαγωγή στη ρύθμιση την 08.07.2013, η καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης θα είναι η 11.07.2013, η δεύτερη δόση είναι καταβλητέα έως και τις 30.08.2013 και οι υπόλοιπες 22 την τελευταία εργάσιμη ημέρα των αντίστοιχων μηνών έως και τις 30.06.2015. Στο ίδιο πρόγραμμα ρύθμισης με τις ίδιες απαλλαγές μπορεί να υπαχθεί ο οφειλέτης και μέχρι τις 30.06.2015 με αίτηση και καταβολή την ίδια ημερομηνία (30.06.15).

2ο: Εάν τηρούνται δύο ρυθμίσεις και στην πρώτη υπολείπονται 10 δόσεις και στην δεύτερη 15 δόσεις η υπαγωγή του φορολογουμένου στη νέα ρύθμιση θα γίνει για 15 δόσεις ή λιγότερες κατ' επιλογή του οφειλέτη, με την προϋπόθεση ότι ο ανώτατος αριθμός δόσεων δεν θα υπερβαίνει τις 48 και η αποπληρωμή δεν θα εκτείνεται πέραν της 30ης Ιουνίου 2017.

Πάνω από 48 δόσεις

Κατ' εξαίρεση, οι οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες μπορούν να ζητήσουν την εξόφληση της οφειλής τους σε περισσότερες από 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, όταν αποδεικνύουν αδυναμία συμμόρφωσης με το πρόγραμμα των 48 δόσεων, αλλά δυνατότητα τήρησης ρύθμισης σε παραπάνω δόσεις.

Ο μέγιστος αριθμός δόσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των100, ενώ το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ορίζεται ως ποσοστό επί του συνολικού μηνιαίου καθαρού εισοδήματος ως ακολούθως: 5% για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα μέχρι 500 ευρώ και πάντως όχι κάτω των 15 ευρώ, 6% για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω τω 500 ευρώ και μέχρι 1.000 ευρώ, 7% για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των 1.000 ευρώ και μέχρι 1.500 ευρώ, 10% για εισόδημα άνω των 1.500 ευρώ και μέχρι 2.000 ευρώ, 20% για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των 2.000 ευρώ και μέχρι 5.000 ευρώ και 30% για εισόδημα άνω των 5.000 ευρώ.

Στην περίπτωση ρύθμισης χρέους σε περισσότερες από 48 δόσεις ο οφειλέτης δεν έχει καμία έκπτωση από τις προσαυξήσεις. Στην περίπτωση ρύθμισης χρέους άνω των 5.000 ευρώ σε περισσότερες από 48 δόσεις, η αίτηση θα υποβάλλεται αποκλειστικά στην Εφορία, με συνημμένα τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση των (έως και) 100 δόσεων είναι η 31η Δεκεμβρίου 2013.Πηγή
Ετικέτα:

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
* Οτι δημοσιεύουμε δεν σημαίνει ότι το υιοθετούμε.
Απλά μας ενδιαφέρει να ακούγονται όλες οι απόψεις χωρίς λογοκρισία.

Τα Μπουλούκια

Η παρούσα αρθρογραφία έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα. Ο αναγνώστης οφείλει να διασταυρώνει τις πληροφορίες για θέματα που τον ενδιαφέρουν. Τα κείμενα βασίζονται σε υλικό από Ελληνικές και ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις, οι οποίες αναφέρονται στο μέτρο του δυνατού. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

Η παρούσα αρθρογραφία έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα. Ο αναγνώστης οφείλει να διασταυρώνει τις πληροφορίες για θέματα που τον ενδιαφέρουν. Τα κείμενα βασίζονται σε υλικό από Ελληνικές και ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις, οι οποίες αναφέρονται στο μέτρο του δυνατού. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

Δημοσίευση σχολίου (0)
To Top