ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 4.731 ατόμων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου

0
Μπαράζ προσλήψεων στο Δημόσιο, αφού η αρμόδια επιτροπή υπουργών ενέκρινε την πρόσληψη 4.731 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Ειδικότερα, θα δημοσιοποιηθούν τρεις νέες προκηρύξεις οι οποίες θα...


ορίζουν τα τυπικά προσόντα για τους νέους υπαλλήλους. Με βάση την πρώτη θα προσληφθούν 2.031 υπάλληλοι για 8 μήνες ως εξής: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ) 2. ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ) 4. ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 80. ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 3. ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 1.300. ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 380. ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 40. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 35. ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 7. ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 180.

Η δεύτερη προκήρυξη δίνει ευκαιρία πρόσληψης σε 2.530 άτομα. Συγκεκριμένα: ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 9. ΠΕ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΩΝ 4. ΠΕ ΛΑΟΓΡΑΦΩΝ - ΕΘΝΟΛΟΓΩΝ 7. ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 5. ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 51. ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 24. ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 12. ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 45. ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4. ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ 2. ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 20. ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 6. ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 6. ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 5. ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 4. ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ 4. ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 1. ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 11. ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 20. ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 70. ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 20. ΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ 30. ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 10. ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 25. ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2. ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3. ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 8. ΤΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ 1. ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 3. ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 2. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 6. ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 28. ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 80. ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 2. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 2000.

Με την τρίτη προκήρυξη θα επιλεγούν 170 υπάλληλοι για 2 μήνες ως εξής: ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 130. ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 30. ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 10.
Στη διαδικασία επιλογής του νέου προσωπικού θα βαθμολογείται ο βασικός τίτλος σπουδών για τις κατηγορίες της Πανεπισστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για την κατηγορία της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης βαθμολογούμενο κριτήριο είναι μόνο η συναφής εμπειρία με την προκηρυσσόμενη θέση. Η απασχόληση θα είναι πενθήμερη και δεν θα υπερβαίνει τις 37 ½ ώρες την εβδομάδα.

534 καθηγητές στην Ελληνική Αστυνομία

Στην προκήρυξη 534 θέσεων διδακτικού προσωπικού για τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας κατά το εκπαιδευτικό έτος 2011-2012 προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. Οι νέοι καθηγητές θα διδάξουν νομικά, ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, κοινωνιολογία, ψυχολογία, ιατροδικαστική, πληροφορική, δημόσιες σχέσεις, ξένες γλώσσες, μηχανολογία, σωματική αγωγή και αθλητισμό και αυτοάμυνα. Να σημειωθεί ότι από το σύνολο των 534 θέσεων, οι 87 απευθύνονται σε τακτικούς καθηγητές και οι υπόλοιπες 447 σε αναπληρωματικούς. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας τον φάκελο υποψηφιότητάς τους μέχρι 31-3-2011. Εντυπα αιτήσεων και πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Σπουδών της Σχολής Αξιωματικών (τηλ.: 210-2424167 , 210- 2424165 . Fax: 210-2463230) και στην ιστοσελίδα www.astynomia.gr

180 εποχικοί στον δήμο Πειραιά

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 180 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητάς του ανακοίνωσε ο δήμος Πειραιά. Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν οι εξής υπάλληλοι από τις εξής βαθμίδες εκπαίδευσης: Υποχρεωτική Εκπαίδευση: 140 εργάτες, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 33 Οδηγοί, 1 Χειριστής Καλαθοφόρων, 2 Χειριστές Φορτωτών-Εκσκαφέων, 2 Χειριστές Καδοπλυντηρίων και 2 Χειριστές Σκούπας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Δήμος Πειραιά, Πλατεία Κοραή 1, Τ.Κ. 185 35, Πειραιάς (τηλ.: 210-4194249-50). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκπνέει την 1η Απριλίου.

27 θέσεις στον δήμο Ελευσίνας

Τη Δευτέρα 28 Μαρτίου εκπνέει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την κάλυψη 27 νέων θέσεων στον δήμο Ελευσίνας Αττικής. Οι υπάλληλοι θα εργαστούν με σύμβαση ορισμένου χρόνου για τους επόμενους οκτώ μήνες. Θα προσληφθούν ένας πτυχιούχος και απόφοιτοι Λυκείου και Γυμνασίου. Τεχνολογική Εκπαίδευση: 1 Ηλεκτρολόγος, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 1 Χειριστής Μηχανημάτων Εργων, 2 Ηλεκτρολόγοι, 8 Οδηγοί Απορριμματοφόρων. Υποχρεωτική Εκπαίδευση: 9 Συνοδοί Απορριμματοφόρων, 3 Οδοκαθαριστές, 3 Εργάτες Καθαριότητας. Να σημειωθεί ότι οι δημότες της Ελευσίνας προτάσσονται στον πίνακα κατάταξης, αφού η εντοπιότητα είναι το κύριο κριτήριο πρόσληψης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-5537213 .
Παράταση σε εργασία και επιβίωση

Η είδηση ότι τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών προσανατολίζονται να δώσουν παράταση ενός εξαμήνου στα προγράμματα μερικής απασχόλησης δίνει παρηγοριά, έστω μερικών μηνών, στους ανθρώπους που δουλεύουν και συντηρούνται υπό αυτό το καθεστώς εργασίας. Το περασμένο έτος προκηρύχθηκαν 678 διαγωνισμοί για την κάλυψη 8.152 part-time θέσεων.

Ο θεσμός περιλαμβάνει: σύμβαση διάρκειας 18 μηνών, εργασία τεσσάρων ωρών ημερησίως και είκοσι εβδομαδιαίως. Μετά το πέρας του ενάμιση χρόνου, οι εργαζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να ανανεώσουν τις συμβάσεις τους. Ποιο είναι το όφελός τους; Εχουν για 18 μήνες δουλειά και κερδίζουν ένσημα -έστω ένα ένσημο για δύο ημέρες εργασίας- και πολύτιμη εμπειρία. Οσο για τις αμοιβές; Οι προσληφθέντες ξέρουν ότι για κάθε μήνα από τους δεκαοκτώ συνολικά που θα δουλέψουν θα αμείβονται με 595 ευρώ όσοι είναι από την Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, με 565 ευρώ οι πτυχιούχοι ΤΕΙ, με 490 ευρώ οι απόφοιτοι Λυκείου και με 421 ευρώ όσοι έχουν τελειώσει το Δημοτικό και το Γυμνάσιο.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη αξία των part-time προσλήψεων έχει να κάνει με τις ομάδες των πολιτών στις οποίες απευθύνεται. Αφορά πολίτες που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και αντιμετωπίζουν εξαιρετικές δυσκολίες στην αγορά εργασίας, ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ανέργους που βρίσκονται στην τελευταία πενταετία πριν από τη συνταξιοδότησή τους, μητέρες με ανήλικα τέκνα, άτομα με αναπηρίες, πολυτέκνους και ομαδικά απολυμένους. Αν λοιπόν δοθεί το πράσινο φως για εξάμηνη παράταση στα προγράμματα μερικής απασχόλησης, περίπου 2.500 πολίτες που δύσκολα εντάσσονται στην αγορά εργασίας θα πάρουν βαθιά ανάσα.
Espressonews.gr

trelokouneli
Ετικέτα:

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
* Οτι δημοσιεύουμε δεν σημαίνει ότι το υιοθετούμε.
Απλά μας ενδιαφέρει να ακούγονται όλες οι απόψεις χωρίς λογοκρισία.

Τα Μπουλούκια

Η παρούσα αρθρογραφία έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα. Ο αναγνώστης οφείλει να διασταυρώνει τις πληροφορίες για θέματα που τον ενδιαφέρουν. Τα κείμενα βασίζονται σε υλικό από Ελληνικές και ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις, οι οποίες αναφέρονται στο μέτρο του δυνατού. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

Η παρούσα αρθρογραφία έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα. Ο αναγνώστης οφείλει να διασταυρώνει τις πληροφορίες για θέματα που τον ενδιαφέρουν. Τα κείμενα βασίζονται σε υλικό από Ελληνικές και ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις, οι οποίες αναφέρονται στο μέτρο του δυνατού. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

Δημοσίευση σχολίου (0)
To Top