Ω Γλυκύ μου έαρ....


Έρραναν τον τάφον αι μυροφόροι μύρα, λίαν πρωί ελθούσαι.Σας ενδιαφέρουν κι' αυτά...