Εμπόδια σε μετατάξεις από ΔΕΚΟ στο στενό Δημόσιο...

0

Ονειρο... απατηλό φαίνεται ότι θα αποδειχθεί το σενάριο της μετάταξης στο στενό δημόσιο τομέα υπαλλήλων των υπό κατάργηση ή συγχώνευση ΔΕΚΟ, μετά και την απόφαση της
κυβέρνησης να επιταχυνθούν οι διαδικασίες κατάρτισης περιγραμμάτων θέσεων σε όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου.

Μάλιστα, για... το λόγο αυτό, όπως προκύπτει από σχετική απόφαση, αναμορφώνεται πλήρως η Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης - η οποία θα κληθεί να παίξει το ρόλο του «στρατηγείου» στην μεταρρύθμιση - καθώς και οι Διευθύνσεις προσωπικού όλων των υπουργείων και των ΝΠΔΔ.

Ετσι η Διεύθυνση Κατάστασης Προσωπικού του πρώην υπουργείου Εσωτερικών και νυν υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην σχετική απόφαση, «θα εξυπηρετήσει την αποτελεσματικότερη άσκηση του επιτελικού και συντονιστικού της ρόλου, το σχεδιασμό και το συντονισμό της πολιτικής ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων στο σύνολο της δημόσιας διοίκησης».

Τα μέτρα τα οποία αναμένεται να προωθηθούν άμεσα είναι:

- Η ανάπτυξη των περιγραμμάτων θέσεων και η βαθμιαία διασύνδεσή τους με το σύστημα προγραμματισμού προσλήψεων, την κινητικότητα και τη στοχοθεσία. Σε αυτό το πλαίσιο «θα αξιολογηθεί η επάρκεια των υφιστάμενων στελεχών με βάση τα προαναφερθέντα περιγράμματα θέσεων και βάσει αυτής της αξιολόγησης θα προσδιοριστούν τόσο οι ανάγκες στελέχωσης όσο και οι ανάγκες κατάρτισής τους».

- Η υποστήριξη της προαγωγικής εξέλιξης και γενικότερα, της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού, ξεκινώντας από τις θέσεις ευθύνης.

- Η ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος στοχοθεσίας, αξιολόγησης και μέτρησης της αποδοτικότητας, τη διασύνδεση με αμοιβές, και άλλα κίνητρα, ούτως ώστε να ενισχύεται η υπευθυνότητα και η λογοδοσία των υπαλλήλων.

- Η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού.

- Ο σχεδιασμός συστήματος ηλεκτρονικής τήρησης των στοιχείων του ατομικού φακέλου των υπαλλήλων του Δημοσίου.

Τα περιγράμματα θέσεων
Η κατάρτιση των περιγραμμάτων θέσεων αποτελεί πλέον αναγκαία προϋπόθεση για την επιλογή των υπαλλήλων για τη στελέχωση της υπηρεσίας.

Τι θα είναι, όμως, τα «περιγράμματα θέσεων εργασίας»;

Πρόκειται για την λεπτομερή καταγραφή των τυπικών και άτυπων προσόντων που απαιτούνται από τους υπαλλήλους για την επιτυχή εκτέλεση των καθηκόντων τους, σε συνδυασμό με την ανάλυση του περιβάλλοντος εργασίας (context analysis).

Εκτός από τα προσόντα των υπαλλήλων, δηλαδή, θα προσδιορίζονται «τα δυνατά και αδύνατα σημεία του φορέα, οι ευκαιρίες για την αύξηση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων και οι ενδεχόμενες διακινδυνεύσεις».

Γι' αυτό το σκοπό θα ξεσκονιστούν οι ατομικοί φάκελοι των υπαλλήλων μέσω των οποίων θα καταγραφούν τα τυπικά τους προσόντα, ενώ θα υποβληθούν και σε ειδικά τεστ με βάση κατάλληλα ερωτηματολόγια - φύλλα αξιολόγησης.

Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι κανένας υπάλληλος ακόμη και του «στενού» δημόσιου τομέα δεν θα πρέπει να αισθάνεται πλέον σίγουρος για τη θέση του, καθώς επέρχεται μαζική ανακατανομή τους και επανατοποθέτησή τους στις νέες υπηρεσίες με βάση τα προσόντα τους, τα οποία, αυτή τη φορά, θα προκύπτουν από συγκεκριμένα περιγράμματα θέσεων.

Δύσκολες οι μετατάξεις
Υπό αυτές τις συνθήκες είναι προφανές ότι η μετάταξη των υπό κατάργηση ή συγχώνευση ΔΕΚΟ στο «στενό» δημόσιο τομέα, ακόμη και υπό τον άμεσο έλεγχο του ΑΣΕΠ που θα συμπεριλάβει στα κριτήρια επιλογής τις απαιτήσεις των νέων περιγραμμάτων θέσεων, καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση.

Με μια τέτοια λειτουργία των υπηρεσιών του Δημοσίου είναι σχεδόν αδύνατον να επαναληφθεί το φαινόμενο, για παράδειγμα, αεροσυνοδοί της πρώην «Ολυμπιακής» να μετατίθενται στο (πρώην) υπουργείο Εσωτερικών χωρίς κανένα αντικείμενο εργασίας.

Η μόνη οδός που απομένει, ως εκ τούτου, για τους υπαλλήλους των ΔΕΚΟ είναι στην πράξη η οδός της «εργασιακής εφεδρείας» για 12 μήνες, με την κάλυψη του 60% των αποδοχών τους, καθώς και η απόλυσή τους μετά τη λήξη της εφεδρείας στην περίπτωση βεβαίως που δεν απασχοληθούν σε συνθήκες μερικής απασχόλησης ή για την κάλυψη έκτακτων αναγκών.

Νέο σύστημα αξιολόγησης
Μετά την κατάρτιση των περιγραμμάτων θέσεων αλλάζει και το υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης των υπαλλήλων το οποίο δεν θα βασίζεται αποκλειστικά και μόνον στην κρίση του προϊσταμένου του.

Το νέο σύστημα αξιολόγησης θα ενσωματωθεί λειτουργικά και θα συνδεθεί με τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας, τον ευρύτερο μηχανισμό κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων που δημιουργείται μετά και την μετονομασία τους σε «κρατικούς υπαλλήλους», με τις νέες ρυθμίσεις για την ιεραρχική τους εξέλιξη και το νέο πειθαρχικό δίκαιο και, φυσικά, με τις αποδοχές.

«Στόχος», όπως αναφέρεται, «είναι η αντικειμενικότητα και η διαφάνεια του συστήματος».

Η περιγραφή των θέσεων εργασίας που αποτελεί την «καρδιά» του νέου τύπου δημόσιου υπαλλήλου που επιχειρεί να αναδείξει η κυβέρνηση μέσα από τη μεταρρύθμιση του κράτους, θα συνδεθεί άμεσα και με τη διαδικασία των προσλήψεων προσωπικού.

Προκηρύξεις με προσόντα

Ετσι, όλες ανεξαιρέτως οι προσλήψεις προσωπικού μετά το 2012 θα πραγματοποιούνται με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων τα οποία θα αναλύονται εκ των προτέρων στα περιγράμματα θέσεων και θα ενσωματώνονται στις σχετικές προκηρύξεις.

Η διαδικασία αυτή θα είναι ανεξάρτητη από τον έλεγχο των προσλήψεων που θα παραμείνει καθ' ολοκληρία στο ΑΣΕΠ.

Οι φορείς του Δημοσίου, με άλλα λόγια, δεν θα προκηρύσσουν πλέον τις θέσεις προσδιορίζοντας απλώς αν οι υπό πρόσληψη υπάλληλοι θα είναι Πανεπιστημιακής ή Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, αλλά θα συμπεριλαμβάνουν και άλλα προσόντα σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Κινητικότητα υπαλλήλων

Από την άλλη πλευρά, θα υπάρχει πλήρης κινητικότητα των υπαλλήλων στο εσωτερικό της δημόσιας διοίκησης με βάση τις ανάγκες που ανακύπτουν από την περιγραφή των θέσεων εργασίας.

Σήμερα η κινητικότητα στο Δημόσιο εφαρμόζεται μόνον για τους Γενικούς Διευθυντές, οι οποίοι με βάση τις προκηρύξεις για την ανάληψη των θέσεων ευθύνης, μπορούν να μετακινηθούν - σε εθελοντική πάντως βάση - από το ένα υπουργείο στο άλλο.

Από τις αρχές του νέου έτους και οι υπάλληλοι θα μπορούν να μετακινούνται - υποχρεωτικά αυτή τη φορά - , από την μία υπηρεσία στην άλλη.

Οι μετακινήσεις των υπαλλήλων θα εξαρτώνται από τις ανάγκες των υπηρεσιών ιδιαίτερα μετά και το κλείσιμο της στρόφιγγας των προσλήψεων λόγω Μνημονίου, από τα προσόντα που διαθέτουν, κατά πόσο, δηλαδή, αυτά τα προσόντα συνάδουν με τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας και από την αξιολόγησή τους.

nonews-news
Ετικέτα:

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
* Οτι δημοσιεύουμε δεν σημαίνει ότι το υιοθετούμε.
Απλά μας ενδιαφέρει να ακούγονται όλες οι απόψεις χωρίς λογοκρισία.

Τα Μπουλούκια

Η παρούσα αρθρογραφία έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα. Ο αναγνώστης οφείλει να διασταυρώνει τις πληροφορίες για θέματα που τον ενδιαφέρουν. Τα κείμενα βασίζονται σε υλικό από Ελληνικές και ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις, οι οποίες αναφέρονται στο μέτρο του δυνατού. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

Η παρούσα αρθρογραφία έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα. Ο αναγνώστης οφείλει να διασταυρώνει τις πληροφορίες για θέματα που τον ενδιαφέρουν. Τα κείμενα βασίζονται σε υλικό από Ελληνικές και ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις, οι οποίες αναφέρονται στο μέτρο του δυνατού. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

Δημοσίευση σχολίου (0)
To Top